báo cáo tài chính

STT

Mô tả

Tên tệp tin

Cập nhật

Tải về

1BCTC riêng công ty mẹ 6T-2021 sau soát xét20210829 - SFI - BCTC6T.pdf29/08/2021
2BCTC hợp nhất 6T-2021 sau soát xét20210829 - SFI - BCTCHN6T.pdf29/08/2021
3BCTC hợp nhất Q2-202120210729 - SFI - BCTC hop nhat Q2-2021.pdf29/07/2021
4BCTC riêng công ty mẹ Q2-202120210729 - SFI - BCTC Q2-2021.pdf29/07/2021
5BCTC hợp nhất quý 1-20212021_Q1_BCTCHN_CBTT.pdf29/04/2021
6BCTC riêng công ty mẹ quý 1-20212021_Q1_BCTC_CBTT.pdf29/04/2021
7Consolidated Financial Statements For the fiscal year ended as at 31/12/2020 (Audited)2020_BCTCHN_SKT_EN.pdf23/04/2021
8Separate Financial Statements For the fiscal year ended as at 31/12/2020 (Audited)2020_BCTC_SKT_EN.pdf23/04/2021
9BCTC hợp nhất năm 2020 sau kiểm toán2020_BCTCHN_SKT.pdf29/03/2021
10BCTC riêng công ty mẹ năm 2020 sau kiểm toán2020_BCTC_SKT.pdf29/03/2021
Total Item202 - Pages 2/21