Hồ sơ quản trị doanh nghiệp

STT

Mô tả

Tên tệp tin

Cập nhật

Tải về

1Quy chế kiểm toán nội bộQuy che KTNB.pdf30/09/2021
2Điều lệ sửa đổi tháng 05/2021 (sau khi phát hành ESOP 2020)ĐIỀU LỆ SAFI - 2021 (VĐL.157).pdf11/06/2021
3Quy chế họat động của BKS theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021Quy che hoat dong cua BKS.pdf29/04/2021
4Quy chế họat động của HĐQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021Quy che hoat dong cua HDQT.pdf29/04/2021
5Quy chế nội bộ về Quản trị công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021Quy che NB ve QTCT.pdf29/04/2021
6Điều lệ (VDL 150).ĐIỀU LỆ SAFI - 2021 (VĐL.150).pdf23/04/2021
7Điều lệ tổ chức và hoạt động03_2020_DIEULE.pdf24/03/2020
8Điều lệ sửa đổi tháng 7 năm 2019 (sau khi trả cổ tức)Dieu le T07_2019_tang von tra co tuc 2019.pdf09/08/2019
9Điều lệ sửa đổi tháng 12 năm 2018 (sau khi phát hành ESOP 2018)2018_12_DIEULE.pdf09/01/2019
10Điều lệ - Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi2018_Dieule1.pdf27/04/2018
Total Item22 - Pages 1/3