Hồ sơ quản trị doanh nghiệp

STT

Mô tả

Tên tệp tin

Cập nhật

Tải về

1Điều lệ sửa đổi tháng 05/2021 (sau khi phát hành ESOP 2020)05_2021_DIEULE.pdf11/06/2021
2Điều lệ tổ chức và hoạt động03_2020_DIEULE.pdf24/03/2020
3Điều lệ sửa đổi tháng 7 năm 2019 (sau khi trả cổ tức)Dieu le T07_2019_tang von tra co tuc 2019.pdf09/08/2019
4Điều lệ sửa đổi tháng 12 năm 2018 (sau khi phát hành ESOP 2018)2018_12_DIEULE.pdf09/01/2019
5Điều lệ - Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi2018_Dieule1.pdf27/04/2018
6Quy chế quản trị - Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi2018_QCQTCT1.pdf27/04/2018
7Điều lệ sửa đổi tháng 5/2016Dieu le sua doi thang 5-2016.pdf18/05/2016
8Điều lệ sửa đổiDieule_02_2016.pdf25/02/2016
9CBTT Điều lệ sửa đổi Tháng 8-2015.CBTT Dieu le sua doi 082015_UB.pdf21/08/2015
10Điều lệ Công ty 2014 (sửa đổi lần 2)Dieu le SAFI 2014 (sua doi) (Th7-2014).pdf23/07/2014
Total Item17 - Pages 1/2