Announcement

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Vũ Văn Trực20180914_20180914 - SFI - BCKQGDNNB - Vu Van Truc.pdf9/14/2018 11:42:00 AM
2Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Vũ Văn Trực20180831_20180831 - SFI - TBGDCPNNB - Vu Van Truc.pdf8/31/2018 10:07:00 AM
3Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Hoàng Anh20180831_20180831 - SFI - TBGDCPNNB - Nguyen Hoang Anh.pdf8/31/2018 10:04:00 AM
4Giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2018 sau soát sét2018_6T_BCTCHN_GT_SSX.pdf8/27/2018 10:50:00 AM
5Nghị quyết 04/NQHĐQT-SAFI-2018 về việc Phát hành Cổ phiếu ESOP cho người lao động trong Công ty04_2018_NQHDQT.pdf8/16/2018 3:43:00 PM
6Đính chính Báo cáo Kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Vũ Văn Trực20180803_20180803 - SFI - Dinh chinh BCKQGD NNB - Vu Van Truc.pdf8/3/2018 10:05:00 AM
7Công văn giải trình BCTC quý 2/20182018_Q2_BCTC_GT.pdf7/30/2018 11:10:00 AM
8Công văn giải trình BCTC hợp nhất quý 2/20182018_Q2_BCTCHN_GT.pdf7/30/2018 11:00:00 AM
9Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 20182018_06T_BCQT_CBTT.pdf7/24/2018 3:28:00 PM
10Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Vũ Văn Trực20180709_20180709 - SFI - KQGD CP CO DONG NOI BO.pdf7/9/2018 1:45:00 PM
Total Item333 - Pages 1/34