Announcement

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1CBTT báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công tyCBTT_ESOP_2020.pdf5/6/2021 4:36:00 PM
2Giải trình BCTC hợp nhất quý 1-20212021_Q1_BCTCHN_GT_CBTT.pdf4/29/2021 2:12:00 PM
3Giải trình BCTC riêng công ty mẹ quý 1-20212021_Q1_BCTC_GT_CBTT.pdf4/29/2021 2:07:00 PM
4Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Đặng trần PhúcDTPhuc_29042021_CBTT.pdf4/29/2021 8:24:00 AM
5Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 202101_NQDHDCD_2021.pdf4/23/2021 1:47:00 PM
6Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 202102_CBTT_2021.pdf4/1/2021 4:07:00 PM
7Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên năm 20216. THU MOI SAFI - 2021 (CBTT).pdf4/1/2021 4:06:00 PM
8Giải trình BCTC hợp nhất năm 2020 sau kiểm toán2020_BCTCHN_SKT_GT.pdf3/29/2021 8:40:00 AM
9Giải trình BCTC riêng công ty mẹ năm 2020 sau kiểm toán2020_BCTC_SKT_GT.pdf3/29/2021 8:31:00 AM
10Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Hải NguyênNHN_19032021_CBTT.pdf3/19/2021 4:15:00 PM
Total Item556 - Pages 1/56