Announcement

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản20211105 - SFI - TAI LIEU LAY Y KIEN CĐ BANG VB.pdf11/5/2021 1:38:00 PM
2Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.TB ngay DKCC_HSX_VSD.pdf11/4/2021 4:00:00 PM
3Giải trình BCTC hợp nhất Q3-202120211029 - SFI - GT BCTC HOP NHAT-Q3.pdf10/29/2021 10:55:00 AM
4Giải trình BCTC riêng công ty mẹ Q3-202120211029 - SFI - GT BCTC RIENG-Q3.pdf10/29/2021 10:53:00 AM
5Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền về việc Tạm ứng 5% cổ tức còn lại của năm 2021 và xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản20211028 - SFI - TBCDS.pdf10/28/2021 3:22:00 PM
6Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT-2021 về việc Tạm ứng 5% cổ tức còn lại của năm 2021 và xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản20211028 - SFI - NQHDQT.pdf10/28/2021 3:21:00 PM
7Giải trình BCTC riêng công ty mẹ 6T-2021 sau soát xét20210829 - SFI - GT BCTC6T.pdf8/29/2021 9:33:00 AM
8Giải trình BCTC hợp nhất 6T-2021 sau soát xét20210829 - SFI - GT BCTCHN6T.pdf8/29/2021 9:31:00 AM
9Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT-2021 vế việc góp vốn đầu tư20210810 - SFI - NGHIQUYET.pdf8/10/2021 3:18:00 PM
10Giải trình BCTC hợp nhất Q2-202120210729 - SFI - Giai trinh BCTC hop nhat Q2-2021.pdf7/29/2021 1:58:00 PM
Total Item576 - Pages 1/58