Announcement

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1Giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 sau kiểm toán2018_BCTCHN_SKT_GT_Signed.pdf3/18/2019 6:37:00 PM
2Giải trình Báo cáo tài chính riêng năm 2018 sau kiểm toán2018_BCTC_SKT_GT_Signed.pdf3/18/2019 6:34:00 PM
3Mẫu Hồ sơ ứng cử HĐQT độc lập (Word)Hồ sơ ứng cử HĐQT độc lập.docx3/18/2019 6:32:00 PM
4Mẫu Hồ sơ ứng cử HĐQT độc lập (PDF)Mẫu biểu ứng cử HĐQT.pdf3/18/2019 6:31:00 PM
5Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2019Tai lieu hop DHDCD 2019.pdf3/18/2019 6:23:00 PM
6Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 sau kiểm toán2018_BCTCHN_SKT.pdf3/18/2019 1:58:00 PM
7Báo cáo tài chính riêng năm 2018 sau kiểm toán2018_BCTC_SKT.pdf3/18/2019 12:53:00 PM
8Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Hoàng Anh20190311_20190311 - SFI - TBGDNNB - Nguyen Hoang Anh.pdf3/11/2019 10:01:00 AM
9Thay đổi tỷ lệ góp vốn tại Công ty TNHH SITC Việt Nam02_2019_NQHDQT.pdf3/6/2019 5:14:00 PM
10Thời gian và địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 (Thư mời họp và Giấy ủy quyền tham dự)CBTT_THU MOI HOP.pdf3/5/2019 3:19:00 PM
Total Item370 - Pages 1/37