Announcement

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1Hợp đồng kiểm toán số 140518.001/HĐTC.KT2 ngày 14/05/2018 về việc Kiểm toán và Soát xét Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 giữa Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI và Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC09_CBTT1.pdf5/14/2018 3:37:00 PM
2Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2017 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi02_2018_TB-CDS.pdf5/9/2018 8:34:00 AM
3Nghị quyết 03/NQ/HĐQT-2018 về việc triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi03_2018_NQHDQT.pdf5/7/2018 2:59:00 PM
4Giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất quý 01/2018 - Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi2018_Q1_BCTCHN_GT.pdf4/27/2018 10:23:00 AM
5Giải trình Báo cáo tài chính riêng quý 01/2018 - Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi2018_Q1_BCTC_GT.pdf4/27/2018 10:16:00 AM
6Nghị quyết Đại hội đồng Cổ Đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ/SAFI-2018 ngày 20/04/2018 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi01_2018_NQDHDCD.pdf4/20/2018 12:34:00 PM
7Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.2018_TLDHDCD_Signed.pdf4/6/2018 3:07:00 PM
8Thư mời họp và Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 201803_CBTT.pdf3/23/2018 8:40:00 AM
9Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐQT ngày 22/03/2018 về việc thay đổi ngày họp ĐHĐCĐ thường niên 201802_2018_NQHDQT.pdf3/22/2018 6:50:00 PM
10Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông 201801_2018_TB-CDS.pdf3/1/2018 7:38:00 AM
Total Item320 - Pages 1/32