Financial Reports

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1BCTC hợp nhất năm 202320240103 - SFI - BCTC hop nhat 2023.pdf3/1/2024 4:21:00 PM
2BCTC riêng năm 202320240103 - SFI - BCTC rieng 2023.pdf3/1/2024 4:20:00 PM
3BCTC hợp nhất Quý 4 năm 202320240130 - SFI - BCTC hop nhat Quy 4 nam 2023.pdf1/30/2024 10:45:00 AM
4BCTC riêng công ty mẹ Quý 4 năm 202320240130 - SFI - BCTC rieng Quy 4 nam 2023.pdf1/30/2024 10:44:00 AM
5BCTC hợp nhất Quý 3 năm 202320231030 - SFI - BCTC hop nhat Quy 3 nam 2023.pdf10/30/2023 10:21:00 AM
6BCTC riêng công ty mẹ Quý 3 năm 202320231030 - SFI - BCTC rieng Quy 3 nam 2023.pdf10/30/2023 10:18:00 AM
7BCTC hợp nhất giữa niên độ năm 202320230829 - SFI - BCTCHN6T.pdf8/29/2023 11:20:00 AM
8BCTC riêng công ty mẹ giữa niên độ năm 202320230829 - SFI - BCTC6T.pdf8/29/2023 11:19:00 AM
9BCTC hợp nhất quý 2 năm 2023 (đã đính chính file đính kèm)20230802 - SFI - Dinh chinh BCTC hop nhat Quy 2 nam 2023.pdf8/2/2023 8:48:00 AM
10BCTC riêng công ty mẹ quý 2 năm 2023 (đã đính chính file đính kèm)20230802 - SFI - Dinh chinh BCTC rieng Quy 2 nam 2023.pdf8/2/2023 8:47:00 AM
Total Item234 - Pages 1/24