Financial Reports

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 sau kiểm toán2016_BCTCHN_SKT.pdf3/17/2017 7:51:00 AM
2Báo cáo tài chính riêng năm 2016 sau kiểm toán2016_BCTC_SKT.pdf3/17/2017 7:49:00 AM
3BCTC hợp nhất quý 4-20162016_Q4_BCTCHN.pdf1/25/2017 6:57:00 PM
4BCTC quý 4-2016 Công ty mẹ2016_Q4_BCTC.pdf1/25/2017 6:45:00 PM
5Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3-20162016_Q3_BCTCHN.pdf10/28/2016 4:54:00 PM
6Báo cáo tài chính riêng quý 3-20162016_Q3_BCTC.pdf10/28/2016 4:48:00 PM
7Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán 6T-20162016_6T_BCTCHN_SKT.pdf8/29/2016 2:08:00 PM
8Báo cáo tài chính riêng công ty mẹ đã kiểm toán 6T-20162016_6T_BCTC_SKT.pdf8/29/2016 2:06:00 PM
9Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2-20162016_Q2_BCTCHN.pdf7/30/2016 10:44:00 AM
10Báo cáo tài chính riêng quý 2-20162016_Q2_BCTC.pdf7/30/2016 10:39:00 AM
Total Item131 - Pages 1/14