Financial Reports

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1BCTC hợp nhất giữa niên độ năm 2022 sau soát xét20220829 - SFI - BCTCHN6T.pdf8/29/2022 3:26:00 PM
2BCTC riêng công ty mẹ giữa niên độ năm 2022 sau soát xét20220829 - SFI - BCTC6T.pdf8/29/2022 3:24:00 PM
3BCTC riêng công ty mẹ quý 2/202220220729 - SFI - BCTCQ2.pdf7/29/2022 3:20:00 PM
4BCTC hợp nhất quý 2/202220220729 - SFI - BCTCHNQ2.pdf7/29/2022 3:19:00 PM
5BCTC hợp nhất quý 1/202220220429 - SFI - BCTCHNQ1.pdf4/29/2022 9:39:00 AM
6BCTC riêng công ty mẹ quý 1/202220220429 - SFI - BCTCQ1.pdf4/29/2022 9:35:00 AM
7Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán20220304 - SFI - BCTCHNSKT.pdf3/4/2022 3:40:00 PM
8Báo cáo tài chính riêng công ty mẹ năm 2021 đã được kiểm toán20220304 - SFI - BCTCSKT.pdf3/4/2022 3:34:00 PM
9Separate Financial Statements For the fiscal year ended as at 31/12/2021 (Audited)2021_BCTC_SKT_EN.pdf3/4/2022 8:24:00 AM
10Consolidated Financial Statements For the fiscal year ended as at 31/12/2021 (Audited)2021_BCTCHN_SKT_EN.pdf3/4/2022 8:22:00 AM
Total Item210 - Pages 1/21