Financial Reports

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/20172017_Q1_BCTCHN.pdf4/28/2017 4:09:00 PM
2Báo cáo tài chính riêng quý 1/20172017_Q1_BCTC.pdf4/28/2017 4:05:00 PM
3Consolidated Financial Statement as at 31/12/2016 (audited) : 2016_BCTCHN_SKT_EN2016_BCTCHN_SKT_EN.pdf4/21/2017 12:52:00 PM
4Separate Financial Statement as at 31/12/2016 (audited) : 2016_BCTC_SKT_EN2016_BCTC_SKT_EN.pdf4/21/2017 12:50:00 PM
5Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 sau kiểm toán2016_BCTCHN_SKT.pdf3/17/2017 7:51:00 AM
6Báo cáo tài chính riêng năm 2016 sau kiểm toán2016_BCTC_SKT.pdf3/17/2017 7:49:00 AM
7BCTC hợp nhất quý 4-20162016_Q4_BCTCHN.pdf1/25/2017 6:57:00 PM
8BCTC quý 4-2016 Công ty mẹ2016_Q4_BCTC.pdf1/25/2017 6:45:00 PM
9Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3-20162016_Q3_BCTCHN.pdf10/28/2016 4:54:00 PM
10Báo cáo tài chính riêng quý 3-20162016_Q3_BCTC.pdf10/28/2016 4:48:00 PM
Total Item135 - Pages 1/14