Financial Reports

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1BCTC hợp nhất Q3-202120211029 - SFI - BCTC HOP NHAT-Q3.pdf10/29/2021 10:53:00 AM
2BCTC riêng công ty mẹ Q3-202120211029 - SFI - BCTC RIENG-Q3.pdf10/29/2021 10:52:00 AM
3BCTC riêng công ty mẹ 6T-2021 sau soát xét20210829 - SFI - BCTC6T.pdf8/29/2021 9:32:00 AM
4BCTC hợp nhất 6T-2021 sau soát xét20210829 - SFI - BCTCHN6T.pdf8/29/2021 9:30:00 AM
5BCTC hợp nhất Q2-202120210729 - SFI - BCTC hop nhat Q2-2021.pdf7/29/2021 1:56:00 PM
6BCTC riêng công ty mẹ Q2-202120210729 - SFI - BCTC Q2-2021.pdf7/29/2021 1:43:00 PM
7BCTC hợp nhất quý 1-20212021_Q1_BCTCHN_CBTT.pdf4/29/2021 2:12:00 PM
8BCTC riêng công ty mẹ quý 1-20212021_Q1_BCTC_CBTT.pdf4/29/2021 2:05:00 PM
9BCTC hợp nhất năm 2020 sau kiểm toán2020_BCTCHN_SKT.pdf3/29/2021 8:41:00 AM
10BCTC riêng công ty mẹ năm 2020 sau kiểm toán2020_BCTC_SKT.pdf3/29/2021 8:34:00 AM
Total Item195 - Pages 1/20