Financial Reports

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1BCTC hợp nhất quý 1/202220220429 - SFI - BCTCHNQ1.pdf4/29/2022 9:39:00 AM
2BCTC riêng công ty mẹ quý 1/202220220429 - SFI - BCTCQ1.pdf4/29/2022 9:35:00 AM
3Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán20220304 - SFI - BCTCHNSKT.pdf3/4/2022 3:40:00 PM
4Báo cáo tài chính riêng công ty mẹ năm 2021 đã được kiểm toán20220304 - SFI - BCTCSKT.pdf3/4/2022 3:34:00 PM
5Separate Financial Statements For the fiscal year ended as at 31/12/2021 (Audited)2021_BCTC_SKT_EN.pdf3/4/2022 8:24:00 AM
6Consolidated Financial Statements For the fiscal year ended as at 31/12/2021 (Audited)2021_BCTCHN_SKT_EN.pdf3/4/2022 8:22:00 AM
7Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/202120220127 - SFI - BCTC HN-Q4.pdf1/27/2022 5:18:00 PM
8Báo cáo tài chính riêng công ty mẹ quý 4/202120220127 - SFI - BCTC RIENG-Q4.pdf1/27/2022 5:09:00 PM
9BCTC hợp nhất Q3-202120211029 - SFI - BCTC HOP NHAT-Q3.pdf10/29/2021 10:53:00 AM
10BCTC riêng công ty mẹ Q3-202120211029 - SFI - BCTC RIENG-Q3.pdf10/29/2021 10:52:00 AM
Total Item206 - Pages 1/21