Financial Reports

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1BCTC riêng công ty mẹ quý 1 năm 202320230427 SFI - BCTC rieng Quy 1 nam 2023.pdf4/27/2023 10:39:00 AM
2BCTC hợp nhất quý 1 năm 202220230427 - SFI - BCTC hop nhat Quy 1 nam 2023.pdf4/27/2023 10:33:00 AM
3BCTC hợp nhất quý 4 năm 2022 (đã đính chính phần thuyết minh)20230317 - SFI - Dinh chinh BCTC Hop Nhat Quy 4 nam 2022.pdf3/17/2023 8:27:00 AM
4BCTC riêng công ty mẹ quý 4 năm 2022 (đã đính chính phần thuyết minh)20230317 - SFI - dinh chinh BCTC rieng Quy 4 nam 2022.pdf3/17/2023 8:26:00 AM
5BCTC riêng công ty mẹ năm 2022 (đã được kiểm toán)20220313 - SFI - BCTC rieng 2022.pdf3/13/2023 3:46:00 PM
6Separate Financial Statements For the fiscal year ended as at 31/12/2022 (Audited)2022_BCTC_SKT_EN.pdf3/13/2023 3:40:00 PM
7BCTC hợp nhất năm 2022 (đã được kiểm toán)20220313 - SFI - BCTC hop nhat 2022.pdf3/13/2023 3:34:00 PM
8Consolidated Financial Statements For the fiscal year ended as at 31/12/2022 (Audited)2022_BCTCHN_EN.pdf3/13/2023 3:31:00 PM
9BCTC hợp nhất quý 4 năm 202220230119 - SFI - BCTC Hop Nhat Quy 4 nam 2022.pdf1/19/2023 12:57:00 PM
10BCTC riêng công ty mẹ quý 4 năm 202220230119 - SFI - BCTC rieng Quy 4 nam 2022.pdf1/19/2023 12:53:00 PM
Total Item222 - Pages 1/23