Annual Reports

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1Báo cáo Thường niên năm 202220230321 - SFI - Bao cao thuong nien nam 2022.pdf3/21/2023 3:14:00 PM
2Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 202220230116 - SFI - Bao cao Tinh hinh Quan tri 2022.pdf1/16/2023 10:46:00 AM
3Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng năm 202220220720 - SFI - BCTHQT_6T2022_CBTT.pdf7/20/2022 1:58:00 PM
4Báo cáo thường niên năm 2021 Công ty CP Đại lý Vận tải Safi20220317 - SFI - BCTN2021.pdf3/17/2022 12:00:00 PM
5Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 202120220119 - SFI - BCTHQT-2021-CBTT.pdf1/19/2022 2:59:00 PM
6Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 202120210713 - SFI - BCTHQT6T-CBTT.pdf7/13/2021 5:39:00 PM
7Báo cáo thường niên năm 2020BCTN 2020-SAFI.pdf4/1/2021 4:37:00 PM
8Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020BCTHQT_2020_CBTT.pdf1/21/2021 10:20:00 AM
9Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 20206T_2020_BCTHQT.pdf7/17/2020 2:50:00 PM
10Báo cáo thường niên 20192019_BCTN.pdf4/7/2020 5:24:00 PM
Total Item47 - Pages 1/5