Annual Reports

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1Báo cáo thường niên 20112011_BCTN.pdf10/24/2012 3:17:00 PM
2Báo cáo tình hình quản trị Công ty - quý 2 năm 20122012_Q2_BCTHQT.pdf7/25/2012 11:29:00 AM
3Cuộc họp ĐHĐCĐ 2012: Báo cáo của HĐQTBao cao cua HDQT cho DHDCD 2012.pdf5/5/2012 8:39:00 AM
4Cuộc họp ĐHĐCĐ 2012: Báo cáo của BKSBao cao cua BKS cho DHDCD 2012.pdf5/5/2012 8:35:00 AM
5Báo cáo tình hình quản trị Công ty - quý 4 năm 20112011_Q4_BCTHQT.pdf4/4/2012 2:45:00 PM
6Báo cáo tình hình quản trị Công ty - quý 3 năm 20112011_Q3_BCTHQT.pdf11/1/2011 3:11:00 PM
7Báo cáo tình hình quản trị Công ty - quý 2 năm 20112011_Q2_BCTHQT.pdf11/1/2011 3:09:00 PM
8Báo cáo tình hình quản trị Công ty - quý 1 năm 20112011_Q1_BCTHQT.pdf11/1/2011 3:08:00 PM
9Báo cáo thường niên 2010SFI-BCTN-2010-20110408.pdf4/8/2011 1:46:00 PM
10Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2010SFI-BC-KQKD2010-20110407.PDF4/7/2011 8:58:00 AM
Total Item45 - Pages 4/5