Annual Reports

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1Báo cáo tình hình quản trị Công ty - quý 3 năm 20112011_Q3_BCTHQT.pdf11/1/2011 3:11:00 PM
2Báo cáo tình hình quản trị Công ty - quý 2 năm 20112011_Q2_BCTHQT.pdf11/1/2011 3:09:00 PM
3Báo cáo tình hình quản trị Công ty - quý 1 năm 20112011_Q1_BCTHQT.pdf11/1/2011 3:08:00 PM
4Báo cáo thường niên 2010SFI-BCTN-2010-20110408.pdf4/8/2011 1:46:00 PM
5Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2010SFI-BC-KQKD2010-20110407.PDF4/7/2011 8:58:00 AM
6Báo cáo thường niên 2009SFI-BCTN-2009-20100406.pdf4/6/2010 1:44:00 PM
7Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2009SFI-BC-122-SAFI-20100405.PDF4/5/2010 8:25:00 AM
8Báo cáo hoạt động năm 2008SFI-BC-HD2008-20090422.PDF4/22/2009 8:07:00 AM
9Báo cáo thường niên 2008SFI-BCTN-2008-20090414.pdf4/19/2009 1:42:00 PM
10Báo cáo của ban kiểm soát năm 2008SFI-BC-BKS-2008-20090407.PDF4/7/2009 8:06:00 AM
Total Item50 - Pages 5/5