Annual Reports

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1Báo cáo thường niên 20142014_BCTN.pdf3/27/2015 10:57:00 AM
2Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 20142014_BCTHQT_CBTT.pdf1/29/2015 8:43:00 AM
3Báo cáo tình hình quản trị Công ty (6 tháng năm 2014)2014_6T_BCQT.pdf7/23/2014 4:18:00 PM
4Báo cáo thường niên 2013Bao-cao-thuong-nien.pdf4/4/2014 10:58:00 AM
5Báo cáo tình hình quản trị Công ty 20132013_BCTHQT.pdf1/24/2014 4:37:00 PM
6Báo cáo tình hình quản trị Công ty (6 tháng năm 2013)2013_6T_BCQT.pdf8/28/2013 10:49:00 AM
7Báo cáo thường niên 2012BCTN SAFI 2012.pdf4/8/2013 5:50:00 PM
8Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2012BCTHQT_2012_KCT.pdf2/4/2013 1:24:00 PM
9Báo cáo thường niên 20112011_BCTN.pdf10/24/2012 3:17:00 PM
10Báo cáo tình hình quản trị Công ty - quý 2 năm 20122012_Q2_BCTHQT.pdf7/25/2012 11:29:00 AM
Total Item43 - Pages 3/5