Annual Reports

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1Báo cáo thường niên 20192019_BCTN.pdf4/7/2020 5:24:00 PM
2Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 201901_2020_BCTHQT_CBTT.pdf1/13/2020 2:14:00 PM
3Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 201901_2019_BCTHQT_CBTT.pdf7/17/2019 2:39:00 PM
4Báo cáo thường niên 20182018_BCTN.pdf3/26/2019 4:47:00 PM
5Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 201801_2018_BCTHQT.pdf1/17/2019 4:27:00 PM
6Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 20182018_06T_BCQT_CBTT.pdf7/24/2018 3:28:00 PM
7Báo cáo tài thường niên năm 20172017_BCTN_Signed.pdf4/6/2018 9:57:00 AM
8Báo cáo quản trị năm 20172017_BCQT_CBTT.pdf1/12/2018 10:06:00 AM
9Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng năm 20176T_2017_BCTHQT_CBTT.pdf7/26/2017 3:28:00 PM
10Công văn & Báo cáo thường niên năm 2016 V/v Biểu mẫu Báo cáo thường niên “Bổ sung thông tin về môi trường và xã hội2016_BCTN_BS&CV.pdf6/1/2017 1:41:00 PM
Total Item48 - Pages 2/5