Annual Reports

No.

Descriptions

File Names

Updated

Download

1Báo cáo thường niên 20182018_BCTN.pdf3/26/2019 4:47:00 PM
2Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 201801_2018_BCTHQT.pdf1/17/2019 4:27:00 PM
3Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 20182018_06T_BCQT_CBTT.pdf7/24/2018 3:28:00 PM
4Báo cáo tài thường niên năm 20172017_BCTN_Signed.pdf4/6/2018 9:57:00 AM
5Báo cáo quản trị năm 20172017_BCQT_CBTT.pdf1/12/2018 10:06:00 AM
6Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng năm 20176T_2017_BCTHQT_CBTT.pdf7/26/2017 3:28:00 PM
7Công văn & Báo cáo thường niên năm 2016 V/v Biểu mẫu Báo cáo thường niên “Bổ sung thông tin về môi trường và xã hội2016_BCTN_BS&CV.pdf6/1/2017 1:41:00 PM
8Báo cáo thường niên năm 20162016_BCTN.pdf3/24/2017 3:30:00 PM
9Báo cáo tình hình quản trị năm 20162016_BCTHQT_CBTT.pdf1/19/2017 3:15:00 PM
10Báo cáo thường niên 2015BCTN SAFI 2015.pdf4/8/2016 3:50:00 PM
Total Item45 - Pages 2/5