Hồ sơ quản trị doanh nghiệp

STT

Mô tả

Tên tệp tin

Cập nhật

Tải về

1Điều lệ sửa đổi tháng 5/2016Dieu le sua doi thang 5-2016.pdf18/05/2016
2Điều lệ sửa đổiDieule_02_2016.pdf25/02/2016
3CBTT Điều lệ sửa đổi Tháng 8-2015.CBTT Dieu le sua doi 082015_UB.pdf21/08/2015
4Điều lệ Công ty 2014 (sửa đổi lần 2)Dieu le SAFI 2014 (sua doi) (Th7-2014).pdf23/07/2014
5Điều lệ Công ty 2014 (sửa đổi)2014_DIEULE_2.pdf04/07/2014
6Điều lệ Công ty 20142014_DIEULE.pdf02/06/2014
7Điều lệ Công ty 20132013_04_DIEULE.pdf17/04/2013
8Quy chế quản trị nội bộ 20132013_04_QCQTNB.pdf17/04/2013
9Điều lệ Công ty 2011Dieu le Cong ty 2011.pdf09/11/2011
10Quy chế quản trị nội bộQuy che quan tri noi bo.pdf09/11/2011
Total Item11 - Pages 1/2