Hồ sơ quản trị doanh nghiệp

STT

Mô tả

Tên tệp tin

Cập nhật

Tải về

1Điều lệ sửa đổi tháng 05/2021 (sau khi phát hành ESOP 2020)ĐIỀU LỆ SAFI - 2021 (VĐL.157).pdf11/06/2021
2Điều lệ (VDL 150).ĐIỀU LỆ SAFI - 2021 (VĐL.150).pdf23/04/2021
3Điều lệ tổ chức và hoạt động03_2020_DIEULE.pdf24/03/2020
4Điều lệ sửa đổi tháng 7 năm 2019 (sau khi trả cổ tức)Dieu le T07_2019_tang von tra co tuc 2019.pdf09/08/2019
5Điều lệ sửa đổi tháng 12 năm 2018 (sau khi phát hành ESOP 2018)2018_12_DIEULE.pdf09/01/2019
6Điều lệ - Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi2018_Dieule1.pdf27/04/2018
7Quy chế quản trị - Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi2018_QCQTCT1.pdf27/04/2018
8Điều lệ sửa đổi tháng 5/2016Dieu le sua doi thang 5-2016.pdf18/05/2016
9Điều lệ sửa đổiDieule_02_2016.pdf25/02/2016
10CBTT Điều lệ sửa đổi Tháng 8-2015.CBTT Dieu le sua doi 082015_UB.pdf21/08/2015
Total Item18 - Pages 1/2