Báo cáo thường niên

STT

Mô tả

Tên tệp tin

Cập nhật

Tải về

1Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng năm 202220220720 - SFI - BCTHQT_6T2022_CBTT.pdf20/07/2022
2Báo cáo thường niên năm 2021 Công ty CP Đại lý Vận tải Safi20220317 - SFI - BCTN2021.pdf17/03/2022
3Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 202120220119 - SFI - BCTHQT-2021-CBTT.pdf19/01/2022
4Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 202120210713 - SFI - BCTHQT6T-CBTT.pdf13/07/2021
5Báo cáo thường niên năm 2020BCTN 2020-SAFI.pdf01/04/2021
6Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020BCTHQT_2020_CBTT.pdf21/01/2021
7Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 20206T_2020_BCTHQT.pdf17/07/2020
8Báo cáo thường niên 20192019_BCTN.pdf07/04/2020
9Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 201901_2020_BCTHQT_CBTT.pdf13/01/2020
10Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 201901_2019_BCTHQT_CBTT.pdf17/07/2019
Total Item45 - Pages 1/5