báo cáo tài chính

STT

Mô tả

Tên tệp tin

Cập nhật

Tải về

1Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/20172017_Q4_BCTCHN.pdf30/01/2018
2Báo cáo tài chính riêng quý 4/20172017_Q4_BCTC.pdf30/01/2018
3Báo cáo tài chính riêng công ty mẹ quý 3 năm 2017 (2017_Q3_BCTC)2017_Q3_BCTC.pdf30/10/2017
4Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2017 (2017_Q3_BCTCHN)2017_Q3_BCTCHN.pdf30/10/2017
5Báo cáo tài chính hợp nhất – Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/06/2017 (đã được soát xét)2017_6T_BCTCHN_SKT.pdf22/08/2017
6Báo cáo tài chính riêng – Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/06/2017 (đã được soát xét)2017_6T_BCTC_SKT.pdf22/08/2017
7Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2017 (2017_Q2_BCTCHN)2017_Q2_BCTCHN.pdf28/07/2017
8Báo cáo tài chính riêng công ty mẹ quý 2 năm 2017 (2017_Q2_BCTC)2017_Q2_BCTC.pdf28/07/2017
9Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/20172017_Q1_BCTCHN.pdf28/04/2017
10Báo cáo tài chính riêng quý 1/20172017_Q1_BCTC.pdf28/04/2017
Total Item140 - Pages 1/14