báo cáo tài chính

STT

Mô tả

Tên tệp tin

Cập nhật

Tải về

1Separate Financial Statements For the fiscal year ended as at 31/12/2017 (Audited)2017_BCTC_SKT_EN.pdf08/05/2018
2Báo cáo tài chính hợp nhất quý 01/2018 - Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi2018_Q1_BCTCHN.pdf27/04/2018
3Báo cáo tài chính riêng quý 01/2018 - Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi2018_Q1_BCTC.pdf27/04/2018
4Consolidated Financial Statements For the fiscal year ended as at 31/12/2017 (Audited)2017_BCTCHN_SKT_EN.pdf17/04/2018
5Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/20172017_BCTCHN_SKT.pdf28/03/2018
6Báo cáo tài chính riêng Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/20172017_BCTC_SKT.pdf23/03/2018
7Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/20172017_Q4_BCTCHN.pdf30/01/2018
8Báo cáo tài chính riêng quý 4/20172017_Q4_BCTC.pdf30/01/2018
9Báo cáo tài chính riêng công ty mẹ quý 3 năm 2017 (2017_Q3_BCTC)2017_Q3_BCTC.pdf30/10/2017
10Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2017 (2017_Q3_BCTCHN)2017_Q3_BCTCHN.pdf30/10/2017
Total Item146 - Pages 1/15