báo cáo tài chính

STT

Mô tả

Tên tệp tin

Cập nhật

Tải về

1BCTC riêng công ty mẹ quý 2/202220220729 - SFI - BCTCQ2.pdf29/07/2022
2BCTC hợp nhất quý 2/202220220729 - SFI - BCTCHNQ2.pdf29/07/2022
3BCTC hợp nhất quý 1/202220220429 - SFI - BCTCHNQ1.pdf29/04/2022
4BCTC riêng công ty mẹ quý 1/202220220429 - SFI - BCTCQ1.pdf29/04/2022
5Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán20220304 - SFI - BCTCHNSKT.pdf04/03/2022
6Báo cáo tài chính riêng công ty mẹ năm 2021 đã được kiểm toán20220304 - SFI - BCTCSKT.pdf04/03/2022
7Separate Financial Statements For the fiscal year ended as at 31/12/2021 (Audited)2021_BCTC_SKT_EN.pdf04/03/2022
8Consolidated Financial Statements For the fiscal year ended as at 31/12/2021 (Audited)2021_BCTCHN_SKT_EN.pdf04/03/2022
9Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/202120220127 - SFI - BCTC HN-Q4.pdf27/01/2022
10Báo cáo tài chính riêng công ty mẹ quý 4/202120220127 - SFI - BCTC RIENG-Q4.pdf27/01/2022
Total Item204 - Pages 1/21