báo cáo tài chính

STT

Mô tả

Tên tệp tin

Cập nhật

Tải về

1Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/20172017_Q1_BCTCHN.pdf28/04/2017
2Báo cáo tài chính riêng quý 1/20172017_Q1_BCTC.pdf28/04/2017
3Consolidated Financial Statement as at 31/12/2016 (audited) : 2016_BCTCHN_SKT_EN2016_BCTCHN_SKT_EN.pdf21/04/2017
4Separate Financial Statement as at 31/12/2016 (audited) : 2016_BCTC_SKT_EN2016_BCTC_SKT_EN.pdf21/04/2017
5Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 sau kiểm toán2016_BCTCHN_SKT.pdf17/03/2017
6Báo cáo tài chính riêng năm 2016 sau kiểm toán2016_BCTC_SKT.pdf17/03/2017
7BCTC hợp nhất quý 4-20162016_Q4_BCTCHN.pdf25/01/2017
8BCTC quý 4-2016 Công ty mẹ2016_Q4_BCTC.pdf25/01/2017
9Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3-20162016_Q3_BCTCHN.pdf28/10/2016
10Báo cáo tài chính riêng quý 3-20162016_Q3_BCTC.pdf28/10/2016
Total Item202 - Pages 8/21