báo cáo tài chính

STT

Mô tả

Tên tệp tin

Cập nhật

Tải về

1Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2018 và Công văn giải trình2018_Q3_BCTCHN.pdf29/10/2018
2Báo cáo tài chính riêng quý 3/2018 và Công văn giải trình2018_Q3_BCTC.pdf29/10/2018
3Báo cáo tài chính riêng bán niên 2018 sau soát sét2018_6T_BCTC_SKT.pdf27/08/2018
4Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2018 sau soát sét2018_6T_BCTCHN_SKT.pdf27/08/2018
5Báo cáo tài chính riêng quý 02/20182018_Q2_BCTC.pdf30/07/2018
6Báo cáo tài chính hợp nhất quý 02/20182018_Q2_BCTCHN.pdf30/07/2018
7Separate Financial Statements For the fiscal year ended as at 31/12/2017 (Audited)2017_BCTC_SKT_EN.pdf08/05/2018
8Báo cáo tài chính hợp nhất quý 01/2018 - Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi2018_Q1_BCTCHN.pdf27/04/2018
9Báo cáo tài chính riêng quý 01/2018 - Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi2018_Q1_BCTC.pdf27/04/2018
10Consolidated Financial Statements For the fiscal year ended as at 31/12/2017 (Audited)2017_BCTCHN_SKT_EN.pdf17/04/2018
Total Item202 - Pages 6/21