báo cáo tài chính

STT

Mô tả

Tên tệp tin

Cập nhật

Tải về

1BCTC hợp nhất quý 1/202220220429 - SFI - BCTCHNQ1.pdf29/04/2022
2BCTC riêng công ty mẹ quý 1/202220220429 - SFI - BCTCQ1.pdf29/04/2022
3Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán20220304 - SFI - BCTCHNSKT.pdf04/03/2022
4Báo cáo tài chính riêng công ty mẹ năm 2021 đã được kiểm toán20220304 - SFI - BCTCSKT.pdf04/03/2022
5Separate Financial Statements For the fiscal year ended as at 31/12/2021 (Audited)2021_BCTC_SKT_EN.pdf04/03/2022
6Consolidated Financial Statements For the fiscal year ended as at 31/12/2021 (Audited)2021_BCTCHN_SKT_EN.pdf04/03/2022
7Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/202120220127 - SFI - BCTC HN-Q4.pdf27/01/2022
8Báo cáo tài chính riêng công ty mẹ quý 4/202120220127 - SFI - BCTC RIENG-Q4.pdf27/01/2022
9BCTC hợp nhất Q3-202120211029 - SFI - BCTC HOP NHAT-Q3.pdf29/10/2021
10BCTC riêng công ty mẹ Q3-202120211029 - SFI - BCTC RIENG-Q3.pdf29/10/2021
Total Item202 - Pages 1/21