báo cáo tài chính

STT

Mô tả

Tên tệp tin

Cập nhật

Tải về

1Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/20172017_BCTCHN_SKT.pdf28/03/2018
2Báo cáo tài chính riêng Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/20172017_BCTC_SKT.pdf23/03/2018
3Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/20172017_Q4_BCTCHN.pdf30/01/2018
4Báo cáo tài chính riêng quý 4/20172017_Q4_BCTC.pdf30/01/2018
5Báo cáo tài chính riêng công ty mẹ quý 3 năm 2017 (2017_Q3_BCTC)2017_Q3_BCTC.pdf30/10/2017
6Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2017 (2017_Q3_BCTCHN)2017_Q3_BCTCHN.pdf30/10/2017
7Báo cáo tài chính hợp nhất – Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/06/2017 (đã được soát xét)2017_6T_BCTCHN_SKT.pdf22/08/2017
8Báo cáo tài chính riêng – Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/06/2017 (đã được soát xét)2017_6T_BCTC_SKT.pdf22/08/2017
9Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2017 (2017_Q2_BCTCHN)2017_Q2_BCTCHN.pdf28/07/2017
10Báo cáo tài chính riêng công ty mẹ quý 2 năm 2017 (2017_Q2_BCTC)2017_Q2_BCTC.pdf28/07/2017
Total Item202 - Pages 7/21