báo cáo tài chính

STT

Mô tả

Tên tệp tin

Cập nhật

Tải về

1BCTC hợp nhất Q4 năm 20202020_Q4_BCTCHN_HSX.pdf29/01/2021
2BCTC riêng Q4 năm 20202020_Q4_BCTC_HSX.pdf29/01/2021
3BCTC riêng Quý 3 năm 20202020_Q3_BCTC.pdf29/10/2020
4BCTC hợp nhất Quý 3 năm 20202020_Q3_BCTCHN.pdf29/10/2020
5BCTC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2020 sau soát xét2020_6T_BCTCHN_SSX.pdf28/08/2020
6BCTC riêng 6 tháng đầu năm 2020 sau soát xét2020_6T_BCTC_SSX.pdf28/08/2020
7Báo cáo tài chính riêng quý 2/20202020_Q2_BCTC.pdf29/07/2020
8Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/20202020_Q2_BCTCHN.pdf29/07/2020
9Báo cáo tài chính riêng quý 1/20202020_Q1_BCTC.pdf29/04/2020
10Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/20202020_Q1_BCTCHN.pdf29/04/2020
Total Item202 - Pages 3/21