báo cáo tài chính

STT

Mô tả

Tên tệp tin

Cập nhật

Tải về

1Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4-20152015_Q4_BCTCHN_HOSE.pdf29/01/2016
2Báo cáo tài chính quý 4-2015 công ty mẹ2015_Q4_BCTC_HOSE.pdf29/01/2016
3Giải trình báo cáo tài chính quý 3-2015 hợp nhất2015_Q3_BCTCHN_GT.pdf10/11/2015
4Giải trình báo cáo tài chính quý 3-2015 công ty mẹ2015_Q3_BCTC_GT.pdf10/11/2015
5Báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán từ 01/01/2015 đến 30/06/2015 đã soát xét2015_6T_BCTCHN_DSX.pdf27/08/2015
6Báo cáo tài chính riêng cho kỳ kế toán từ 01/01/2015 đến 30/06/2015 đã soát xét2015_6T_BCTC_DSX.pdf27/08/2015
7CBTT Báo cáo tài chính hợp nhất quý 22015_Q2_BCTCHN.pdf13/08/2015
8Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất quý 2-2015.2015_Q2_BCTCHN_GT.pdf13/08/2015
9Công văn giải trình Báo cáo tài chính quý 2-2015 công ty mẹ2015_Q2_BCTC_GT.pdf10/08/2015
10CBTT Báo cáo tài chính quý 2-2015 công ty mẹ2015_Q2_BCTC.pdf10/08/2015
Total Item202 - Pages 10/21