báo cáo tài chính

STT

Mô tả

Tên tệp tin

Cập nhật

Tải về

1Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán 6T-20162016_6T_BCTCHN_SKT.pdf29/08/2016
2Báo cáo tài chính riêng công ty mẹ đã kiểm toán 6T-20162016_6T_BCTC_SKT.pdf29/08/2016
3Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2-20162016_Q2_BCTCHN.pdf30/07/2016
4Báo cáo tài chính riêng quý 2-20162016_Q2_BCTC.pdf30/07/2016
5Báo cáo tài chính hợp nhất 2015 sau kiểm toán (Tiếng anh)2015_BCTCHN_EN_SKT.pdf18/05/2016
6Báo cáo tài chính công ty mẹ 2015 sau kiểm toán (Tiếng anh)2015_BCTC_EN_SKT.pdf18/05/2016
7Báo cáo tài chính quý 1-2016 hợp nhất2016_Q1_BCTCHN.pdf30/04/2016
8Báo cáo tài chính quý 1-2016 công ty mẹ2016_Q1_BCTC.pdf30/04/2016
9Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán 20152015_BCTCHN_SKT.pdf29/03/2016
10Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán 20152015_BCTC_SKT.pdf29/03/2016
Total Item202 - Pages 9/21