báo cáo tài chính

STT

Mô tả

Tên tệp tin

Cập nhật

Tải về

1Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 02/20192019_Q2_BCTCHN.pdf29/07/2019
2Báo cáo tài chính riêng Quý 02/20192019_Q2_BCTC.pdf29/07/2019
3Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 01/20192019_Q1_BCTCHN.pdf26/04/2019
4Báo cáo tài chính riêng Quý 01/20192019_Q1_BCTC.pdf26/04/2019
5Consolidated Financial Statements For the fiscal year ended as at 31/12/2018 (Audited)2018_BCTCHN_SKT_EN.pdf24/04/2019
6Separate Financial Statements For the fiscal year ended as at 31/12/2018 (Audited)2018_BCTC_SKT_EN.pdf24/04/2019
7Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 sau kiểm toán2018_BCTCHN_SKT.pdf18/03/2019
8Báo cáo tài chính riêng năm 2018 sau kiểm toán2018_BCTC_SKT.pdf18/03/2019
9Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/20182018_Q4_BCTCHN.pdf29/01/2019
10Báo cáo tài chính riêng quý 4/20182018_Q4_BCTC.pdf29/01/2019
Total Item202 - Pages 5/21