Thông báo

STT

Mô tả

Tên tệp tin

Cập nhật

Tải về

1Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Nguyễn Hoàng Anh20180614_20180613 - SFI - TBGD cp co dong noi no.pdf14/06/2018
2Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Vũ Văn Trực20180614_20180613 - SFI - TBGD cp co dong noi bo.pdf14/06/2018
3Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Lê Dung Nhi20180518_20180518 - SFI - BC THAY DOI SO HUU CO DONG LON (1).pdf18/05/2018
4Hợp đồng kiểm toán số 140518.001/HĐTC.KT2 ngày 14/05/2018 về việc Kiểm toán và Soát xét Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 giữa Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI và Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC09_CBTT1.pdf14/05/2018
5Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2017 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi02_2018_TB-CDS.pdf09/05/2018
6Nghị quyết 03/NQ/HĐQT-2018 về việc triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi03_2018_NQHDQT.pdf07/05/2018
7Giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất quý 01/2018 - Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi2018_Q1_BCTCHN_GT.pdf27/04/2018
8Giải trình Báo cáo tài chính riêng quý 01/2018 - Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi2018_Q1_BCTC_GT.pdf27/04/2018
9Nghị quyết Đại hội đồng Cổ Đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ/SAFI-2018 ngày 20/04/2018 của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi01_2018_NQDHDCD.pdf20/04/2018
10Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.2018_TLDHDCD_Signed.pdf06/04/2018
Total Item323 - Pages 1/33