Thông báo

STT

Mô tả

Tên tệp tin

Cập nhật

Tải về

1CBTT giao dịch mua ESOP của cổ đông nội bộ20240415 - SFI - CBTT GIAO DICH MUA ESOP CUA CO DONG NOI BO.pdf15/04/2024
2Thông báo phát hành ESOP 202320240415 - SFI - TB PHAT HANH ESOP 2023.pdf15/04/2024
3Công văn 2352 chấp thuận phát hành ESOP 2023 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước20240415 - SFI - CV 2352 CHAP THUAN PHAT HANH ESOP 2023 CUA UBCK.pdf15/04/2024
4Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 202420240322 - SFI - Nghi quyet và BB DHDCD thuong nien 2024.pdf22/03/2024
5Nghị quyết 02/NQ-HĐQT-2024 ngày 21/03/2024 về việc Bổ sung chi tiết nguyên tắc phân bổ cổ phiếu cho người lao động và thay thế Quy chế ESOP 2023 đã ban hành kèm theo Nghị quyết HĐQT số 06/NQ-HĐQT-2023 ngày 29/12/2023 của Công ty20240321_SFI_NQ HDQT BO SUNG NGUYEN TAC PHAN BO VA THAY THE QUY CHE ESOP 2023.pdf21/03/2024
6Công văn giải trình BCTC hợp nhất năm 202320240103 - SFI - Giai trinh BCTC hop nhat 2023.pdf01/03/2024
7Công văn giải trình BCTC riêng năm 202320240103 - SFI - Giai trinh BCTC rieng 2023.pdf01/03/2024
8Thư mời, giấy ủy quyền và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 202420240301 SFI Thu moi giay uy quyen tai lieu hop DHDCD 2024.pdf01/03/2024
9Công văn giải trình BCTC hợp nhất Quý 4 năm 202320240130 - SFI - CV giai trinh BCTC hop nhat Quy 4 nam 2023.pdf30/01/2024
10Công văn giải trình BCTC riêng công ty mẹ Quý 4 năm 202320240130 - SFI - CV giai trinh BCTC rieng Quy 4 nam 2023.pdf30/01/2024
Total Item701 - Pages 1/71