Thông báo

STT

Mô tả

Tên tệp tin

Cập nhật

Tải về

1CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành20220815 - SFI - CBTT SL CPLH.pdf15/08/2022
2Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức20220815 - SFI - Bao cao KQPHCP tra co tuc.pdf15/08/2022
3Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Thanh Tuyền202200812 - SFI - TBGDCP-NTTUYEN-CBTT.pdf12/08/2022
4Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Thanh Tuyền202200812 - SFI - BCKQGDCP-NTTUYEN-CBTT.pdf12/08/2022
5CBTT về việc nhận Quyết định 3174/QD-CTDAN của Cục Thuế TP. Đà nẵng20220812- SFI - CBTT QD THue.pdf12/08/2022
6Giải trình BCTC riêng công ty mẹ quý 2/202220220729 - SFI - _BCTCQ2_GT.pdf29/07/2022
7Giải trình BCTC hợp nhất quý 2/202220220729 - SFI - BCTCHNQ2_GT.pdf29/07/2022
8Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức 2021 bằng cổ phiếu và tham dự ĐHĐCĐ bất thường 202220220722 - SFI - TB CDS.pdf22/07/2022
9Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 202120220721 - SFI - TB phat hanh tra co tuc.pdf21/07/2022
10Nghị quyết số 08/NQ-HđQT-2022 về việc Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức 2021 bằng cổ phiếu và tham dự ĐHĐCĐ bất thường 202220220721 - SFI - NQ_HDQT08.pdf21/07/2022
Total Item620 - Pages 1/62