Thông báo

STT

Mô tả

Tên tệp tin

Cập nhật

Tải về

1Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 202120220119 - SFI - BCTHQT-2021-CBTT.pdf19/01/2022
2CBTT Công văn 8940/UBCK-QLCB của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 của SFI20220106 - SFI - CBTT CV UBCKNN.pdf06/01/2022
3Nghị quyết HĐQT số 06/NQ-HDQT-2021 ngày 10/12/2021 về việc tạm ứng chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu và triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chi trả tạm ứng cổ tức năm 2021.06_2021_NQ_HDQT.pdf10/12/2021
4Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/NQ-DHDCD-VB-SAFI-2021 và biên bản ngày 10/12/2021 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.02_NQDHDCD.pdf10/12/2021
5Báo cáo về sở hữu CĐL nắm giữ từ 5% trở lên Công ty CP Đầu tư NMVT20211130 - SFI - Bao cao VSH CDL-CBTT.pdf30/11/2021
6Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản20211105 - SFI - TAI LIEU LAY Y KIEN CĐ BANG VB.pdf05/11/2021
7Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.TB ngay DKCC_HSX_VSD.pdf04/11/2021
8Giải trình BCTC hợp nhất Q3-202120211029 - SFI - GT BCTC HOP NHAT-Q3.pdf29/10/2021
9Giải trình BCTC riêng công ty mẹ Q3-202120211029 - SFI - GT BCTC RIENG-Q3.pdf29/10/2021
10Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền về việc Tạm ứng 5% cổ tức còn lại của năm 2021 và xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản20211028 - SFI - TBCDS.pdf28/10/2021
Total Item579 - Pages 1/58