báo cáo tài chính

STT

Mô tả

Tên tệp tin

Cập nhật

Tải về

1Báo cáo tài chính - quý 2 năm 20112011_Q2_BCTC.pdf01/11/2011
2Báo cáo tài chính hợp nhất giải trình - quý 1 năm 20112011_Q1_BCTCHN_GT.pdf01/11/2011
3Báo cáo tài chính hợp nhất - quý 1 năm 20112011_Q1_BCTCHN.pdf01/11/2011
4Báo cáo tài chính giải trình - quý 1 năm 20112011_Q1_BCTC_GT.pdf01/11/2011
5Báo cáo tài chính - quý 1 năm 20112011_Q1_BCTC.pdf01/11/2011
6Công văn giải trình báo cáo tài chính - quý 2 năm 2011SFI-GT-BCTC-Q2-2011-CT-20110725.PDF12/10/2011
7Báo cáo tài chính - quý 2 năm 2011SFI-BCTC-Q2-2011-CT-20110725.PDF12/10/2011
8Báo cáo tài chính hợp nhất, kiểm toán 2010SFI-BCTC-HN-KT-2010-20110406.pdf04/06/2011
9Báo cáo tài chính hợp nhất, quý 4 năm 2010SFI-BCTC-HN-Q4-1010-20110217.pdf17/02/2011
10Báo cáo tài chính, quý 4 năm 2010SFI-BCTC-Q4-2010-CT-20110209.pdf09/02/2011
Total Item202 - Pages 19/21